• แฟ้มพีวีซี
  • แฟ้มพีวีซี
  • แฟ้มพีวีซี
   
 
  แฟ้มพีวีซี ชนิดห่วงตัว D
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ด
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ดมีฝาปิด
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ดมีฝาปิด A5
   
  แฟ้มพีวีซี ชนิดก้านยก
   
  แฟ้มพีวีซี แบบยืดน็อต
   
  แฟ้มพีวีซี ชนิดห่วงกลม
   
  แฟ้มขังภาพ แบบมีไส้
   
  แฟ้มขังภาพ แบบไม่มีไส้
   
  แฟ้มขนาด A3
ชนิดห่วงตัว D และ ก้านยก
   
  แฟ้มห่วงสปริง 3" 4 ก้าน (4 ห่วง)
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ด A5 พับครึ่ง
   
  แฟ้มพีวีซี 3 ห่วง A5
   
  แฟ้มเสนองาน ปกใส
   
  ซองเอนกประสงค์
   
  ซองป้ายชื่อขนาดต่างๆ
   
  แฟ้มสะสมเหรียญ
   
 
 

การจัดเก็บโดยระบบการจําแนกเอกสารระบบ

จําแนกตามหัวข้อเรื่องออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
หรือจําแนกตามบริการที่ให้แก่ผู้อื่น เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวข้อใหญ?ๆ 10 หมวดคือ
1. การเงิน งบประมาณ
2. คําสั่งระเบียบคู่มือมติครม.
3. โต้ตอบ
4. บริหารทั่วไป
5. บริหารบุคคล
6. เบ็ดเตล็ด
7. ประชุม
8. ฝึกอบรมบรรยายทุนและการดูงาน
9. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
10. สถิติและรายงาน
 
 
 
 
copyright©www.pvcfolder.com 2011-2012