• แฟ้มพีวีซี
  • แฟ้มพีวีซี
  • แฟ้มพีวีซี
   
 
  แฟ้มพีวีซี ชนิดห่วงตัว D
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ด
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ดมีฝาปิด
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ดมีฝาปิด A5
   
  แฟ้มพีวีซี ชนิดก้านยก
   
  แฟ้มพีวีซี แบบยืดน็อต
   
  แฟ้มพีวีซี ชนิดห่วงกลม
   
  แฟ้มขังภาพ แบบมีไส้
   
  แฟ้มขังภาพ แบบไม่มีไส้
   
  แฟ้มขนาด A3
ชนิดห่วงตัว D และ ก้านยก
   
  แฟ้มห่วงสปริง 3" 4 ก้าน (4 ห่วง)
   
  แฟ้มพีวีซี คลิปบอร์ด A5 พับครึ่ง
   
  แฟ้มพีวีซี 3 ห่วง A5
   
  แฟ้มเสนองาน ปกใส
   
  ซองเอนกประสงค์
   
  ซองป้ายชื่อขนาดต่างๆ
   
  แฟ้มสะสมเหรียญ
   
 
 

ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร

1.สํารวจเอกสาร โดยนําเอกสารปีปัจจุบันมาตรวจสอบดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างทยอยออกมาทีละแฟ้ม
   ไม่ต้องเอาออกมาเยอะจะได้ไม่สับสน
2.ให้รหัสหมวดใหญ่บนหน้าแรกของเอกสารที่มุมขวามือด้านบนด้วยดินสอไว้ก่อน    เพื่อจะได้คัดแยกเอกสารได้ง่ายขึ้น
3.นําเอกสารที่ให้รหัสแล้วมาคัดแยกออกตามรหัสหมวดใหญ่แต่ละหมวดนํามาให้รหัสหมวดย่อย    หรือรหัสชื่อแฟ้มเอกสารบนหน้าแรกของเอกสารที่มุมขวามือด้านบนถัดลงมาจาก
   รหัสหมวดใหญ่ด้วยดินสอ
4.ประทับตรากําหนดอายุการเก็บบนหน้าแรกของเอกสารที่มุมด้านขวามือด้านล่างสุดของเอกสาร
5.นําเอกสารแต่ละหมวดใหญ่มาเรียงลําดับเดือนที่เกิดก?อนลงไปหาเดือนที่เกิดทีหลังสุดพร้อมกัน
   ก็เรียงลําดับวันที่ของเอกสารด้วยจากเลขน้อยไปหาเลขมาก
6.ลงทะเบียนหนังสือเก็บ โดยนําเอกสารแต่ละหมวดใหญ่และแต่ละเดือนมาลงทะเบียน
7.นําเอกสารแต่ละหมวดใหญ่มาคัดแยกตามรหัสหมวดย?อยที่ให้ไว?
8.นําเอกสารแต่ละหมวดย่อยที่ได้มาเรียงลําดับเดือนที่ก?อนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดทีหลังสุดพร้อมกับ
เรียงลําดับวันที่ของเอกสารจากเลขน้อยขึ้นมาให้เลขมาก
9.จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสหมวดย่อยหรือรหัสชื่อแฟ้ม    ในกรณีที่แฟ้มนั้นมีเอกสารอยู?บ้างแล้วจะนําเอกสารใหม่เก็บเพิ่มเติมก็จะต้องนําเอกสาร
   ทั้งหมดทั้งเอกสารใหม่และเอกสารเก่าที่มีอยู่แล้วในแฟ้มนั้นมาเรียงลําดับเดือนของเอกสาร
   ที่เกิดก่อนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดทีหลังสุด    พร้อมกับเลขลําดับวันที่ของเอกสารจากเลขน้อยขึ้นมาหาเลขมาก
10.จัดทําบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟ้ม โดยจะทําเมื่อแฟ้มนั้นเอกสารเต็มแฟ้มแล้ว
11.จัดเก็บแฟ้มเอกสารเข้าใส่ตู?
12.จัดทําบัตรคุมต่างๆ
    - บัตรนําหน้าตู?
   - บัตรนํา/ บัตรนํารอง
   - บัตรยืม/ แฟ้มยืม
13.จัดทําบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร(จัดเก็บที่ไหน)
 
 
 
 
copyright©www.pvcfolder.com 2011-2012